އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާން

މި އޮފީހުން ޑެޕިއުޓީސްޓޭޓްއެޓަރނީގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  19/2013/1/ޑީ-32(އައި.ޔޫ.އެލް) (23 މޭ 2013)ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

               30  ރަޖަބު 1434

09 ޖޫން 2013
ހޯދާ