މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިނގިލީ ސެކްޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުން

ވިލިނގިލީ ސެކްޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ފުރާޅު ޓިނު ބަދަލުކުރުން:

މި އިދާރާގެ ވިލިނގިލީ ސެކްޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)425-CB/1/2014/185) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެގްރީމެންޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާތީ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ވިލިނގިލީ ސެކްޝަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ތަން

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

29 މާރިޗު 2015

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

އާދީއްތަ

13:00

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

06 އެޕްރީލް 2015

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

ހޯމަ

11:30

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

27 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

18 މާރިޗު 2015
ހޯދާ