މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ "ސީކޮން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (SIECON MALDIVES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0493/2013 ގެ ނަން 12 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ސިއެރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (SIERRA MALDIVES PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

‏21‏ ޖުމާދަލްއޫލާ‏ 1436

17 މާރިޗު 2015
ހޯދާ