މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިއިން ރަޖިސްޓަރީއަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 24 މާރިޗު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މައްޗަންގޮޅި

ބިއްސާވެލި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.6757

2

މައްޗަންގޮޅި

ނެވަރކޯން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.14440

27 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

17 މާރިޗު 2015
ހޯދާ