ކ. ގާފަރު ސްކޫލް، ކ. ގާފަރު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންޓަރ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

މަޤާމް

ޕްރިންޓަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެސް. އެސް. 3

މަޤާމުގެ ކުލެސިފިކޭޝަން

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 3

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް)

މަޤާމްގެ ނަންބަރު

188OD/22/2015/14

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނާއި ރަށް

ގާފަރު ސްކޫލް / ކ. ގާފަރު

ސެކްޝަން

އެޑްމިން ސެކްޝަން

މުސާރަ

މަހަކު -/3،875 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު -/1,000 ރުފިޔާ

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނަމަ، ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލެއްގެމަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު

- މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް / ލައިސަންސެއް/ ހުއްދައެއް / ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ؛

- މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 1 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

1. ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ހޭންޑްއައުޓާއި ވޯކްޝީޓްފަދަ ތަކެތި ޕްރިންޓްކޮށް، ކިޔަވައިދިނުމަށް ދަތިނުވާނެގޮތުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

2. ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ޓެސްޓްތަކާއި، އިމްތިޙާނުތަކުގެ ޕޭޕަރުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެމަތިން ޕްރިންޓްކުރުން.

3. ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ މުޤައްރަރާއި މަންހަޖު ފަދަ ތަކެތި ޕްރިންޓްކޮށް، ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ އިރުޝާދުގެމަތިން މުދައްރިސުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

4. ސްކޫލުން އެކުލަވައިލާ، ސްކޫލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ ތަފާތު ޕޮލިސީތަކާއި އުސޫލުތައް ޕްރިންޓްކޮށް، ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، ސްކޫލާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެތަކެތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

5. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ފަދަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ، މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅުންހުންނަ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޕޮލިސީތައް ޕްރިންޓްކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

6. ދަރިވަރުންގެ ފައިދާއަށް ހިންގޭ އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގުރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެމަތިން ޕްރިންޓްކުރުން.

7. ދަރިވަރުންގެ ފައިދާއަށް ހިންގޭ އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކޭޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ، ސެޓްފިކެޓްތައް ޕްރިންޓްކުރުން.

8. އެކި އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ، ދަޢުވަތު ކާޑާއި، ބެނާ، ލީފްލެޓްފަދަތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ، އެތަކެތި ޕްރިންޓްކުރުން.

9. ސްކޫލަކީ، ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ރައްޓެހި ތަނެއްގެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭ އެކި އެކި ޝިޢާރުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެފަދަ ތަކެތި ޑިސްޕްލޭކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

10. ޕްރިންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ، ކަރުދާހާއި، ކާޓްރިޖް ފަދަ ތަކެތި، ޕްރިންޓްކުރުމަށް ދަތިނުވާނޭހެން ހޯދުމަށްޓަކައި، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ހުށަހެޅުން.

11. ޕްރިންޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރިންޓަރ، ޗާޕްމެޝިން ފަދަ ތަކެތި ސަރވިސްކޮށް، މަރާމާތުކުރަން ޖެހޭނަމަ، ކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ހުށަހެޅުން.

 

ވަޒީފާއަށް ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭ ކަންތައްތައް

- ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.

-  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.

-  ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަވިއުކޮށްގެން.

އިންޓަވިއުކުރުން

- މި މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 29 މާރިޗު 2015 ގައެވެ.

- މި މަޤާމަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 15 އަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބެލުމަށްފަހު ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

- އިންޓަވިއު ކުރެވޭނީ ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރާއިރު ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއެވެ.

- މި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު، އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ، އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

- ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު، ގާފަރު ސްކޫލުގެ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް. 

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލައި، ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)

- މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.

- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ސާފު ކޮޕީއެއް.

- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

މި މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، 2015 މާރިޗު 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 15.00 ގެ ކުރިން، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު، ގާފަރު ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ގާފަރު ސްކޫލުގެ 6640577 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

24 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

15 މާރިޗު 2015
ހޯދާ