މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ, ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ, ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމު:

 

 

-/7،400 ރ (ހަތް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ރުފިޔާ)

އަސާސީ މުސާރަ:

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްތު ފައިސާއާއި، ހާޒިރީ އެލަވަންސް އަދި މެނޭޖްމަންޓް އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް: 

 • މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކަށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވައި، އުސޫލުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި މެނޭޖަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
 • ތަނަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން އަދި މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 • ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަނެ، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 • މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި، ހިންގުން

މަޤާމުގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

 • ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ
 • ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގައި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ

 • އިނގިރޭސިބަހާއި ދިވެހިބަހުން ފަސޭހަކަމާ ފުރިހަމަކަމާއެކު ޢިބާރާތްކޮށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގުން.
 • މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދައިގެން، މީހުންނާ ގުޅިގެން އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަން އެނގުން.
 • މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރާއި، ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
 • އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަމުގައިވުން އަދިި މަސައްކަތްތައް ރާވައިގެން ހިންގޭ ފަދަ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރުން.
 • ބަދަލުގެނައުމާއި އެދެވޭ ނަތީޖާ ނެރެވުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން.

ހުނަރުވެރިކަން:

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ސިޓީ
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ
 • ވަޒީފާއަށް އެދިހުށަހަޅާފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
 • ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ސުންގަޑި: 05 އެޕްރީލް 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ނޯޓް: މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ސިޓީ، ފެކްސް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ސިޓީ ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، 21-02 # (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް: [email protected]

17 މާރިޗު 2015
ހޯދާ