ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓިމްބަރ ފްރޭމް ޖިޕްސަމް ބޯޑު ޕާޓީޝަން ޖެހުމަށް

މިކޮމިޝަނުން ކުރި ނަންބަރު 05/IUL)168-CA/1/2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

މިކޮމިޝަންގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ޓިމްބަރ ފްރޭމް ޖިޕްސަމް ބޯޑު ޕާޓީޝަން ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 21 މާރިޗު 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 12:30 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 މާރިޗު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕާޓިޝަންތަކުގެ މިންނެގުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.

25 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

15 މާރިޗު 2015
ހޯދާ