މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުން

މާލޭގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)425-CB/1/2015/06)ފ(14 ޖަނަވަރީ 2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައެއް ކަންތައްތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ތަން

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

25 މާރިޗު 2015

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

ބުދަ

10:30

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

02 އެޕްރީލް 2015

މާލެ ސިޓީ ހޯލް

ބުރާސްފަތި

13:30

 

 

                 

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
25 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

16 މާރިޗު 2015
ހޯދާ