މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު IUL)425-A2/1/2015/22 (މާރިޗު 1، 2015) ގެ އިޢުލާނުގައި  އެސިސްޓެންޓް ފޯމަން/ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2 (އެސް އެސް 2) ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުނުއިރު އޭގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިދެންނެވި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާތީ، އިޢުލާން އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު، އަލުން އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

05 މާރިޗު 2015
ހޯދާ