ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ


ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

- ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ޕެވިލިއަންއާއި ޖެހިގެން އުތުރަށް އޮންނަ ބިމުގައި ސްޓޯރ ރޫމެއް ހެދުން

- ކްރިކެޓް އައުޓް ޑޯނެޓްގައި ލައިޓް ހަރުކުރުން

- ކުޅިވަރު އެކުވެނީ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ކްރިކެޓް ޕިޗެއް އެޅުން.

- ލ. އަތޮޅު ކުނަހަންދޫގައި، ގުދަނެއް ހެދުން

- ލ. އަތޮޅު ކުނަހަންދޫގައި ކްރިކެޓް ޕިޗެއް އެޅުން.

ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ވަކި ވަކިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ. ވީމާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 5 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އަށް ކްރިކެޓް ބޯޑަށް ހާޒިރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުންވެސް 5 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

02 މާރިޗު 2015
ހޯދާ