މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެވެއަރނަސް ޗެލަންޖާ ގުޅޭ.

މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:(IUL 138-IS2/138/2015/4 (12 ޖަނަވަރީ 2015) ގެ އިޢުލާނަށް ހަވާދީ ދަންނަވަމެވެ.

26 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެވެއަރނަސް ޗެލެންޖްގެ ތްރީޑީ މޮޑެލްސްއާއި ވޯލް އާރޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 29 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 02:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ އެވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

7 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436ހ.

26 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ