މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސާމްޕްލަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަނޑުމަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ބާވަތްތަކުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލޭ މަސްމާރުކޭޓުން މި ހިސާބުތައް ނަގާނޭ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ސާމްޕްލަރ

މަޤާމު

މާލެ، މަސްމާރުކޭޓް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

 12 މަސް

ވަޒީފާގެ މުއްދަތު

1140.00 ރުފިޔާ

މުސާރަ

  • ޖީ.ސީ.އީ / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން
  • ފީލްޑްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
  • އިނގިރޭސިބަހުން ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
  • މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގައި ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ އަދި ކުރިން މިފަދަ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

ޝަރުޠު

މި މަޤާމުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3322242 އަށް ނުވަތަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެސްތަކަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ 

ވަޒީފާގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް

  • ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
  • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި)
  • ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮފީހުގެ ލިޔުން

ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 މާރިޗު 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރާނީ؛

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

7 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ވެލާނާގެ

[email protected] ،[email protected] :އީމެއިލް

03 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ