އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)ގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)ގެ ބައި-އިލެކްޝަން -21 މާރިޗު 2015

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލާއި ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ) އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2015 މާރިޗު 21 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ކެންޑިޑޭޓުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ޙައިޘިއްޔަތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ފުރިހަމަ ނަން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

އެމް.ޑީ.ޕީ

ހުސްނޫވިލާ/ހއ. މުރައިދޫ

ޢާއިޝަތު ވިސާމާ

1

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޔާގޫތުގެ/ހއ. މުރައިދޫ

ޢަބްދުﷲ މުފީދު

2

އަމިއްލަގޮތުން

އާޒާދުވިލާ/ހއ. މުރައިދޫ

މުޙައްމަދު ފުއާދު

3

 

ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)

ކުރިމަތިލާފައިވާ ޙައިޘިއްޔަތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ފުރިހަމަ ނަން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

އެމް.ޑީ.ޕީ

ސޯސަންގެ/ދ. މީދޫ

ސާލިމް އަލްޞަބާޙް

1

އެމް.ޑީ.އޭ

މަތިވަރު/ދ. ބަނޑިދޫ

މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް

2

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ