މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

މ. މުލަކު " އިރުދޭމާގެ، ވާދީގެ، ދުވޭދާރުގެ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

މ. މުލަކު އިރުދޭމާގެ މުޙައްމަދު ލަޠީފު، އާދަމް މަނިކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު K-4/2004/10 ފ(09 އޮގަސްޓު 2004) ، މ.މުލަކު ވާދީގެ ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު K-4/1993/9 ފ(18 އޮގަސްޓު 1993)، މ.މުލަކު ދުވޭދާރުގެ ރަޝާދު މުޙައްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު K-4/1993/01 ފ(18 އޮގަސްޓު 1993) މ. މުލަކު އިރުދޭމާގެ، މ.މުލަކު ވާދީގެ، މ.މުލަކު ދުވޭދާރުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހައްދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، އެރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 19 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

30 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ