މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްކަވޭޓަރ މަރާމާތުކުރުން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ (KOBELCO SK 330) ގެ އެސްކަވޭޓަރ މަރާމާތުކުރުން:

މި އިދާރާގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ (KOBELCO SK 330) އެސްކަވޭޓަރ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އެސްކަވޭޓަރ މަރާމާތު ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

26 ފެބުރުވަރީ  2015

ބުރާސްފަތި

14:00

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

04 މާރިޗު  2015

ބުދަ

11:30

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ