މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެންޔާޑް ތައްޔާރުކުރަން

މި އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނާ އެއްގޮތަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ލެންޔާޑް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ, މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުގައި މި އޮތޯރިޓީއަށް (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

26 ފެބުރުވަރީ 2015

ބުރާސްފަތި

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

05 މާރިޗު 2015

ބުރާސްފަތި

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު: 3339591 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

28 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

17 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ