ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓިޝަން ޖެހުމަށް

މިކޮމިޝަންގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ޓިމްބަރ ފްރޭމް ޖިޕްސަމް ބޯޑު ޕާޓީޝަން ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 28 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 03 މާރިޗު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕާޓިޝަންތަކުގެ މިންނެގުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

18 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ