ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
10 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ގެންގޮސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދައުވަތު

މިކުންފުނީގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި 10 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް މިކުންފުނީގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމާއި އަދި ކ.ގާފަރު އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް އއ.މަތިވެރި އިންޖީނުގެއަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު H-2015/31 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މިޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް މިކުންފުނީގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

1- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 300kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން އއ. އުކުޅަސް އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ޓަނު

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  01 ކޭބަލް ރޯލް 2C x 16SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 1026KG)

2- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 300kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން ކ. ގާފަރު އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  01 ކޭބަލް ރޯލް 2C x 6SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 353KG)

  01 ކޭބަލް ރޯލް 4C x 16SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 1026KG)

3- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 128kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން ވ. ފުލިދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  01 ކޭބަލް ރޯލް 2C X 6SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 177KG)

4- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 300kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން ކ. ދިއްފުށި އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  01 ކޭބަލް ރޯލް 2C X 6SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 353KG)

  01 ކޭބަލް ރޯލް 4C X 16SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 1026KG)

5- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 128kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން އދ. ހަންޏާމީދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 3 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

6- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 450kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން އއ. ރަސްދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

7- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 240kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން ވ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 3 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  01 ކޭބަލް ރޯލް 2C X 6SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 353KG)

8- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 128kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން ވ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

9- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 184kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ކ.ގާފަރު އިންޖީނުގޭ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން އއ. މަތިވެރި އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  01 ކޭބަލް ރޯލް 2C X 6SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 353KG)

10- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 240kW އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރެއިން ނަގައިގެން ވ.ފެލިދޫ އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 3 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  01 ކޭބަލް ރޯލް 2C X 6SQMM (ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 117KG)

11- 01 ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް 80kWގެ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނު ސްޓެލްކޯ ގޯތިތެރޭއިން ނަގައިގެން ކ.ތިލަފުށި އިންޖީނުގެއަށް ގެންދިއުން

  ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެއާގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަރުދަން ގާތްގަނޑަކަށް 2.5 ޓަން

  ޖަނަރޭޓަރގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 6' x '5 xފ8 ފޫޓު

  • މި ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރތައް އެރަށެއްގެ އިންޖީނުގޭ ފައުންޑޭޝަން މަތީގައި ބަހައްޓައިދިނުމާއި އަދި ކޭބަލް ރޯލުތައް ވެސް ޕަވަރހައުސް ގޯތިތެރޭގައި އެފަރާތުން ދައްކާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިދޭންވާނެއެވެ.
  • މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އއ.މަތިވެރި އަދި ވ.ފުލިދޫ ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބަނދަރު ހުންނާނެއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:-

އަގަށް: 85 ޕޮއިންޓް     

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅި އަގު 85x

މުއްދަތަށް: 10 ޕޮއިންޓް  

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު

ތަޖުރިބާ: 5 ޕޮއިންޓް

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ. 

- ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 45 ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.

- މިމަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރުން: ބިލް ހުށަހަޅާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.

ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އިޢުލާން ނަންބަރު:H-2015/31A

ބިޑް ހުޅުވުން:

ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2015 ފެބުރުވަރީ 23 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2015 ފެބުރުވަރީ 23 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

ނޯޓް:

  • ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 8.01 ގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވާނަމަ، އެމާއްދާގައި ބުނާފަދަ ލިޔުމެއް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބިޑް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3338124 / 3338121 / 3338122 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
  • އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected].
19 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ