މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެ ސާވަރ ހޯދުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެ ސާވަރ ހޯދުން:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދެ ސާވަރ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL) 425-CB/1/2014/237)ފ(22 ޑިސެންބަރު 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯޒަލްގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.  

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

17 ފެބުރުވަރީ 2015

އަންގާރަ

14:00

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

23 ފެބުރުވަރީ 2015

ހޯމަ

11:30

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

 

 

 

ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

10 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ