މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ މީޓިންގރޫމް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން

މި އޮތޯރިޓީގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ މީޓިންގރޫމް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން ބޭނުންވެގެން 21 ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2015/9) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތަރުހީބު ލިބިފައިނުވާތީ އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުގައި މި އޮތޯރިޓީއަށް (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

12 ފެބުރުވަރީ 2015

ބުރާސްފަތި

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

18 ފެބުރުވަރީ 2015

ބުދަ

15:00

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339591 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

04 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ