އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ ހުސްފުޅި މާލެ ގެންގޮސް، ފިލްކުރުމަށްފަހު މާލޭން ގެނެސް ގުދަންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޭނުންކުރާ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ ހުސްފުޅި ގުދަނުން ނެރިގެން މާލެ ގެންގޮސް، ފިލްކުރުމަށްފަހު މާލެއިން ގެނެސް ގުދަންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިހޮސްޕިޓަލްގައި ބޭނުންކުރާ މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރ ހުސްފުޅި ގުދަނުން ނެރިގެން މާލެ ގެންގޮސް ފިލްކުރުމަށްފަހު މާލޭންގެނެސް ގުދަން ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 އަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 އަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ އެންމެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

15 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436 

05 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ