މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 12 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މި އިދާރާއަށް  އަންގަވައި ދެއްވުން  އެދެމެވެ.

 

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

 މާފަންނު

ކެންރޯމާގެއާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.16373

2

ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10058 (ރިބަން)

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

GA 561 H

 

13 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

03 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ