ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. މި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ޤާބިލު މީހުންނެވެ.

މަޤާމު

އެޕްލިކޭޝަން އެންޑް ޑޭޓަރއެންޓްރީ އެސިސްޓަންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު

15

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އެޕްލިކޭޝަން އެންޑް ޑޭޓަރއެންޓްރީ އެސިސްޓަންޓް

ރޭންކް: GS3

މުސާރަ

ދުވާލަކަށް -/300 ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)، ކ. މާލެ

ސެކްޝަން

ޕްރޮގްރާމް ސެކްޝަން

ވަޒީފާގެ ބާވަތް

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

02 މަހާއި 15 ދުވަސް (މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް މިއެޖެންސީއިން އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ބަލައިގަނެ އެފޯމުތައް ޑޭޓާ ބޭސް އަށް އެންޓަރ ކުރުމާއި، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 2. ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން ކައުންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުން.
 3. އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ ރިޕޯޓުތައްޔާރުކުރުން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މަޤާމު

ޑޭޓާއެންޓްރީ އެސިސްޓަންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު

15

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޑޭޓާއެންޓްރީ އެސިސްޓަންޓް

ރޭންކް: GS3

މުސާރަ

ގަޑިއިރަކަށް -/35ރ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)، ކ. މާލެ

ސެކްޝަން

ޕްރޮގްރާމް ސެކްޝަން

ވަޒީފާގެ ބާވަތް

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

02 މަހާއި 15 ދުވަސް  (މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް މިއެޖެންސީއިން އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

ދުވާލަކު މަދުވެގެން 4 ގަޑިއިރު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަކުގައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެއްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ޑޭޓާބޭސް އަށް އެންޓާރ ކުރުން.
 2. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސްތައް ސްކޭންކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 3. ޑޭޓާރ އެންޓްރީ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މަޤާމު

ޑޭޓާ ވެރިފިކޭޝަން އެސިސްޓަންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު

10

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޑޭޓާ ވެރިފިކޭޝަން އެސިސްޓަންޓް

ރޭންކް: GS3

މުސާރަ

ދުވާލަކު -/300ރ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)، ކ. މާލެ

ސެކްޝަން

ޕްރޮގްރާމް ސެކްޝަން

ވަޒީފާގެ ބާވަތް

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

02 މަހާއި 15 ދުވަސް  (މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް މިއެޖެންސީއިން އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. އެންޓާރ ކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާ އަޅާކިޔައި ވެރިފައިކުރުން.
 2. ޑޭޓާރ ވެރިފިކޭޝަން ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން
 3. ޑޭޓާރ އެންޓްރީ ޕްރޮސެސްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މަޤާމު

ފުލޯ ސުޕަވައިޒަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު

4

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ފުލޯ ސުޕަވައިޒަރ

ރޭންކް: GS3

މުސާރަ

ދުވާލަކު -/340ރ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)، ކ. މާލެ

ސެކްޝަން

ޕްރޮގްރާމް ސެކްޝަން

ވަޒީފާގެ ބާވަތް

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

02 މަހާއި 15 ދުވަސް  (މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް މިއެޖެންސީއިން އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި އެންޓަރ ކުރުމާއި، ފައިލް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
 2. ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފީސްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 3. އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ދާގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މަޤާމު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ބޭނުންވާ އަދަދު

2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ރޭންކް: GS3

މުސާރަ

ދުވާލަކު -/340ރ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)، ކ. މާލެ

ސެކްޝަން

ޕްރޮގްރާމް ސެކްޝަން

ވަޒީފާގެ ބާވަތް

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

02 މަހާއި 15 ދުވަސް  (މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް މިއެޖެންސީއިން އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ތަކާއި ކޮމްޕއުޓަރު ވިއުގަ އަދި މެޝީނަރީއަށް ދިމާވާ އެކި އެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
 2. އޮފީހުގެ އައިޓީ ޔުނިޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުން.
 3. މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ސާނަވީ  

މަޤާމު

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު

5

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

ރޭންކް: SS2

މުސާރަ

ދުވާލަކު -/200ރ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)، ކ. މާލެ

ސެކްޝަން

ޕްރޮގްރާމް ސެކްޝަން

ވަޒީފާގެ ބާވަތް

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

02 މަހާއި 15 ދުވަސް  (މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް މިއެޖެންސީއިން އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

ދުވާލަކު 8 ގަޑިއިރު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. އޮފީހުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުން

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

އަސާސީ ތައުލީމު ލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާ އަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

 1. ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
 2. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ބަލައިގެން.
 3. ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 1. މިވަޒީފާތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް. (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
 3. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުން، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
 4. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނާނެ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީ.
 5. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

ސުންގަޑި

08 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން:

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގައި، ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގައި (އަމީނީ މަގު)

ނޯޓް: މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10 އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި 10 ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގުޅުއްވާނެ ނަންބަރަކީ 3005330 އެވެ.

 

01 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ