ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަނެ، ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ހއ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ގަނެ, ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

     03 އެއަރކޮންޑިޝަން ( 9000BTU HITACHI )

     04 އެއަރކޮންޑިޝަން ( 12000BTU HITACHI )    

     09 އެއަރކޮންޑިޝަން (18000BTU HITACHI)    

     06 އެއަރކޮންޑިޝަން (24000BTU HITACHI)    

ވީމާ، މިތަކެތި ގަނެ މިހޮސްޕިޓަލަށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 03 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 15 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.     

1 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436           

22 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ