މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ޖީ.އެސް 4 ގެ މަޤާމާބެހޭ

 މި އިދާރާގެ ނަމްބަރު (IUL)425-A1/A/2013/17 އިޢުލާނުގައި ކައުސިލް ބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ޖީ.އެސް 4 ގެ މަޤާމާއި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އެންޑް ހިއުމަން ސަރވިސް/މިސްކިތްތަކާ ބެހޭ ބަޔަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ/ ޖީ.އެސް 3 ގެ މަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރިއިރު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީ، މި ދެންނެވި ދެ މަޤާމު ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާކަން ދަންނަވަމެވެ.

 މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތައް މި އިދާރާއިން ދޫކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަޤާމުތަކަށް މި ހިނގާ އެޕްރީލް މަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.     

03 އޭޕްރިލް 2013
ހޯދާ