ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ބައުސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯ ހެޑްއޮފީހުގައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރ ބައުސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯ ހެޑްއޮފީހުގައި ހުރި ކޮމްޕިއުޓަރ ބައު ސާމާނުތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ, މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 19 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއާޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން ތަކެތި ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި 20 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއާޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަންވާނެއެވެ.
15 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ