ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި އޮފްސެޓް ފެންވަރުގައި ޗާޕު ކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުމަށް ބައެއް ތަކެތި އޮފްސެޓް ފެންވަރުގައި ޗާޕުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

- ކޯސްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

- އިތުރު ތަކެތި  

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 20 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ އިތުރުން އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހުގެ 15:00 ވަންދެން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނާނީ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި އެކަންޏެވެ. އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 22 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައެވެ.

24 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436               

15 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ