ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

     27 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

     09 ސްކޭނަރ

     18 ޕްރިންޓަރ

     8 ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން

     1 ޕްރޮޖެކްޓަރ

     1 ލެޕްޓޮޕް

     1 ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން   

ވީމާ، މިތަކެތި ގަނެ މިހޮސްޕިޓަލަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 08 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:00 އަށް ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.     

24 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436           

15 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ