މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގެ ބޭނުމަކަށް، ކ.މާފުށީ ޖަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ބްލޮކް އަދި ޔުނިޓް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ހޮވައި، އިމާރާތްކުރަން ފެށުމުން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު މިއޮފީހަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ތާރީޚު

ވަގުތު

ތަފްސީލް

15/01/2015 ބުރާސްފަތި

13:00 - 9:00

މަޢުލޫމާތުޝީޓް ދޫކުރުން (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރކްޗަރުގެ ކައުންޓަރުން)

22/01/2015 ބުރާސްފަތި

11:00

އަގު ހުށަހެޅުއްވުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ވާހަކަވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.         

13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

04 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ