ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީނު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ

ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ކެންޓީނު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ

މި ސްކޫލުގެ ކެންޓީނު ހިންގަވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ކެންޓީނު ހިންގުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން 6 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގައި މި ސްކޫލުގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ. އަދި މި ސްކޫލަށް ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނީ 11 ޖަނަވަރީ 2015ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށެވެ.

25 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ