މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިއިން  ރަޖިސްޓަރީ އަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 25 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މި އިދާރާއަށް  އަންގަވައި ދެއްވުން  އެދެމެވެ.

 

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުމާލެ

10113

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

G10196  

2

މާފަންނު

ލިޑޯ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.6939

3

މައްޗަންގޮޅި

ޝައިނީ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.16448  

4

ހެންވޭރު

ރަންނަރުގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.15507

24  ޞަފަރު  1436

16 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ