ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެޕްޓޮޕް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ އަށް 3 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS50/2014/11ފ(19 ނޮވެންބަރު 2014) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބައެއް ނުލިބުމާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، ޕީޓީއޭ އަށް މިބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގަޑިއަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

22 ޞަފަރު 1436        

14 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ