މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައިޕްރެޝަރ ކްލީނަރއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މި ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ހައިޕްރެޝަރ ކްލީނަރެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެ ކުރެވުނު ނަންބަރު: PRC/I-2014/134-ފ113 އިޢުލާނަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮތް ތާރީޚުގައި ސަރުކާރު ބަންދުވުމާ ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، ހައިޕްރެޝަރ ކްލީނަރެއް ސަޕްލައިކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތާވަލުގައިވާ ތާރީޚަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

27 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

31 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

26 ޞަފަރު  1436

18 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ