މޯލްޑިވްސް ގާރލް ގައިޑްސް އެސޯސިއޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލީޑަރސް ވާރކިންގ ޔުނިފޯމުގެ ފޮތި ހޯދުން

   

      

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރސް ވާރކިންގ ޔުނިފޯރމް ފޮތި  ހޯދުން

ސުރުޚީ

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ހުށަހަޅާ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް

އުސޫލު

21 ޑިސެމްބަރ  2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު   ހެދުނުގެ 12:00 މިއެސޯސިއޭޝަން ގައި

މައުލޫމާތު ދިނުން

 

 

          

 

                           23 ރަބީއުލްއައްވަލް  1435

15 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ