މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓްގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ހޮދުމަށްޓަކައި ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނު ނަންބަރު (IUL)23-ES/1/2014/229 (20 ނޮވެންބަރު 2014) އިޢުލާނުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް މަޤާމު އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ގެޒެޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިހާރު ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމު އެ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ

މަޤާމު

ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް2

ރޭންކް:MS 2

މުސާރަ

މަހަކު -/6295 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު -/2500 ރުފިޔާ

ނޮންޕްރެކްޓިކަލް އެލަވަންސް

މުސާރާގެ %35

ޑިވިޝަން

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ / މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯރިޓަރީ

16 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ