މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅައި ސާފުކުރުން

ހުޅުމާލޭ ޢުމަރުބުން ޚައްޠާބު މިސްކިތް ފޮޅައި ސާފުކުރުން

ހުޅުމާލޭ ޢުމަރުބުން ޚައްޠާބު މިސްކިތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.   

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ތަން

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

25 ޑިސެންބަރު 2014

ބުރާސްފަތި

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

14:00

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

31 ޑިސެންބަރު 2014

ބުދަ

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

11:30

 

 

 

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

24 ޞަފަރު 1436

16 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ