ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިފީމެވެ.

މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޭޕްރީލް 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ. ހުށަހެޅޭ އަގުތައް ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ވިދިވިދިގެން 3 ދުވަހު އެއްއަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ފެކްސް ކުރައްވާނީ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6700720 އެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6700720 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުންވެސް ސާފުވާނެއެވެ.

ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭ އިންޖީނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:

#

ތަފުސީލު

ހުރި ޙާލަތު

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު

01

ޖަނަރޭޓަރ 45 ކިލޯވޯޓް  ވޯޓަރކޫލް( ކަމިންސް )

ފިއުލް ޕަމްޕު މައްސަލަ ޖެހިފައި

-/25000ރ

-/500ރ

02

ޖަނަރޭޓަރ 56 ކިލޯވޯޓް އެއަރކޫލް ( ޑޮއިސް )

އިންޖީނުގެ ޕެނަލްބޯޑު ހަލާކުވެފައި

-/25000ރ

-/500ރ

 20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

 

 
01 އޭޕްރިލް 2013
ހޯދާ