މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

350 ޓަނުން މަތީގެ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

މި ކައުންސިލުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ ބޭނުމަށް 350 ޓަނުން މަތީގެ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL)425-CB/1/2014/223) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ފެންނާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

10 ޑިސެންބަރު 2014

ބުދަ

11:30

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

14 ޑިސެންބަރު 2014

އާދީއްތަ

11:30

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

 

              

 

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.  

12 ޞަފަރު 1436

04 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ