މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖޫނިއަރ މެކޭނިކް ގރ.1 (ރެފް މެކޭނިކް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:                   ޖޫނިއަރ މެކޭނިކް ގރ.1 (ރެފް މެކޭނިކް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:             01

ބޭސިކް މުސާރަ :            -/3465 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:         1039.50 ރުފިޔާ

އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް:        1200.00 ރުފިޔާ (ހާޒިރުވާ ކޮންމެދުވަހަކަށް -/40 ރުފިޔާ)

އޮޕަރޭޝަނަލް އެލަވަންސް:        1386 ރުފިޔާ (ބޭސިކް މުސާރައިގެ %40)

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:          ކަނޑުއޮތްގިރި ފިޝްވިލެޖް

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކެއުމާއި ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

ޝަރުޠު:                          

1-  ރެފްރިޖަރޭޝަން ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ކޯހެއްފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއި އެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.                                                                                              

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް

ހ.ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.

ށ.މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.

ނ. ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.

އިންޓަރވިއު ކުރުން.

ހ. އިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ހ- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.

ށ- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނާނޭހެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީ

ނ- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)

ރ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުށަހަޅާ ސިޓީ

ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރަށް.

ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 07 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ12:00 ގެ ކުރިން.

ނޯޓް:  

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ، އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮފީހުގެެ ނަންބަރު 3323932ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ