މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުފާރާއި ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ކުލަލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މަގުފާރާއި ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ކުލަލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2 ޑިސެންބަރު 2014ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 4 ޑިސެންބަރު 2014ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ސްކޫލުގެ އޮފީސްގޭޓުން (އަމީރުއަހްމަދު މަގު) ވަދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.                                           

27 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ