މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މާރކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ

މަޤާމު:

މާރކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ކްލެސިފިކޭޝަން

EX3

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

މާކެޓިންގ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް އޮތުން. ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއި، މަދުވެގެން 2 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ މާކެޓިންގ ދާއިރާއިން އަންޑަރ ގްރެޖްއޭޓް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛ ނުވަތަ ދާއިރާގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓުގެ މަޤާމެއްގައި 10 (ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛

މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

މާރކެޓް ޓްރެންޑް މޮނީޓަރކުރުމާއި ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ހެދުން. މާކެޓިންގ ޕްލޭން އަދި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، މާކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓް

މާކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް.      

މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް

މަހަކު -/21300 ރުފިޔާ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

- ވަޒީފާއަށް އެދޭކަމުގެ ސިޓީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

- އެންމެ ފަހުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ އޮފީސް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރިފަރެންސް ސިޓީ.

ނޯޓް:

މަތީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ދައުވަތު ދެވޭނީ ޝަރުޠު ހަމަވާ އަދި ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭފަރާތްތަކެވެ. ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ސިޓީ ބަލައިނުގަނޭވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ސިޓީ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި:

25 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން / ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ، މާފަންނު، މާލެ

23 މުޙައްރަމް 1436       

16 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ