މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާސްޓަރ

މަޤާމު: މާސްޓަރ

ވަޒީފާގެ ބާވަތް: ވަގުތީ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން: ބޯޓުފަހަރުގައި

ބޭސިކް މުސާރަ: ދެފަރާތް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޯޓުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވުމާއި، މިދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަޤާމު: އޮއިލަރ

ވަޒީފާގެ ބާވަތް: ވަގުތީ

ބޭނުންވާ އަދަދު:  2

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން: ބޯޓުފަހަރުގައި

ބޭސިކް މުސާރަ: ދެފަރާތް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޯޓުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވުމާއި، އިންޖީނު ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މިމަޤާމުތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން، ލިބިލައްވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އަދި ލިބިލައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީ.ވީ) އާއެކު ވަޒީފާއަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ހެޑްއޮފީހަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މިމަޤާމުތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ ތަޢުލީ ސެޓުފިކެޓުތަކަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

17 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ