މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބާބެހޭ

އިޢުލާނު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ، މިކައުންސިލަށް މެންބަރުން ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން، މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއިންތިޚާބުގައި މީޑިއާތަކުން ތަމްސީލުކުރާ 8 މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަލުން މިމިނިސްޓްރީން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 1. ޙަސަން ޒިޔާއު/ ބޯށިވަލުގެ، ސ. ހިތަދޫ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
 2. ޙަފްސީ ޢަބްދުﷲ/ ދަފްތަރު ނަމްބަރ ރސ 7921، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް
 3. މުޙަންމަދު ޖަމީލު/ ކަންމަތީގެ، ގދ. ހޯޑެއްދޫ، ދިވެހި.އެފް.އެމް
 4. މުޙަންމަދު ރަފީޤު/ އޮއިވާލި، ގއ. ކޮލަމާފުށި، އެޓޯލް ޓީވީ
 5. އަނަސް ޢަލީ/ ގ. ހިޔާ، މޫންލައިޓް
 6. މިއުސަމް ޢައްބާސް/ ބަހާރީވިލާ، ގދ. ރަތަފަންދޫ، އުތުރު. ކޮމް
 7. އަޙުމަދު ޙަމްދޫން/ އަބުހަރީގެ، ސ. ހިތަދޫ، ހަވީރު ނޫސް
 8. މުޙަންމަދު އާމިރު އަޙްމަދު/ ހުސްނުހީނާގެ، ގދ. ފަރެސް ، ދުވަސް އޮންލައިން
 9. މުޙަންމަދު ޢާޞިފް/ މ. ރަތްވިލާ، ވީޓީވީ
 10. އިމާދު ޙަސަން ލަޠީފް/ ހ. މާވަޑިއާގެ، ވީ.އެފް. އެމް
 11.  އަޙްމަދު ރިފާޢު/ ޝަރުޠު ، ބ. ތުޅާދޫ/ ވީކްލީ
 12.  ޙުސައިން ޙަސަން / ދިލްކަޝްވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި/ ސަންއޮންލައިން
 13.  ހިދާޔަތުﷲ/ އޯޝަންރީޑް، ގދ. ތިނަދޫ/ ދިޓީވީ
 14.  އަޙުމަދު މުޖުތަބާ/ ޝަބްނަމީގެ، ތ. ދިޔަމިގިލި، ސަން ޓީވީ
 15.  ފާޠިމަތު ސާޔާ އަޙުމަދު/ މ. ހަސްތީ، ކ.މާލެ / ޗެނަލް ވަން

މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އާންމު ފަރާތްތަކުން ތަމްސީލުކުރާ 7 މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ކަނޑައެޅުއްވި 14 ފަރާތުގެ ނަމާއި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

 1. ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު / މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރު 2345، އަމިއްލަގޮތުން
 2. ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކު/ ހ. ރީދޫކޮކާގެ، އަމިއްލަ ގޮތުން
 3. އުލްފާ ފާއިޒު/ މ. ޒޭވަރު، އަމިއްލަގޮތުން
 4. މުޙަންމަދު ރަފީޢު/ މ. ހޯރަވިލާ، ކ.މާލެ / އަމިއްލަ ގޮތުން
 5. އަޙްމަދު ޝަރީފު ނަފީސް/ ދަފްތަރު ނަމްބަރ ރސ 1119، އަމިއްލަގޮތުން
 6. އަޙްމަދު މިޒްމާދު/ މއ. ލޫޕިން، ކ. މާލެ/  އަމިއްލަ ގޮތުން
 7. މުޙަންމަދު ވަހީދު ޢަލީ/ ގ. ރަންގެހި، އަމިއްލަ ގޮތުން
 8. އައިމިނަތު ޙަސަން/ މ. މިރުސްގަސްދޮށުގެ، އަމިއްލަގޮތުން
 9. އަޙްމަދު ޢާޞިފް/ ވ. ސެންޓްރަސް/ އަމިއްލަގޮތުން
 10. އަޙްމަދު ޒަކީ ނާފިޒު/ ބަހާރުގެ، ސ. މީދޫ/ އަމިއްލަގޮތުން
 11. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ/ ދަފްތަރު ނަމްބަރ ރސ 2457 / އަމިއްލަގޮތުން
 12. ލީޝާ މުޙަންމަދު/ މ. މާހިއާ، ކ. މާލެ/ އަމިއްލަގޮތުން
 13. މުޙަންމަދު މުރާދު/ ހ. މައިދާން، ކ. މާލެ/ އަމިއްލަގޮތުން
 14. މުޙަންމަދު ނަބީލް/ އަތަމާގެ، ސ. ހިތަދޫ/  އަމިއްލަގޮތުން

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 23 މުޙައްރަމް 1436

16 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ