އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިޢުލާން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 22 ނޮވެންބަރު 2014ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ހެނދުނު 10.00ގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްޕޯޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ސެމިނަރ ރޫމް (ހެންވޭރު ބޯޅަގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)ގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

16 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ