ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮޗަރ

އިޢުލާން  

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

ނަންބަރު: N-8-C/2014/1

ތާރީޚު: 12 ނޮވެންބަރު 2014

މަޤާމު

ވޮޗަރ 

ބޭނުންވާ އަދަދު

2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ސަޕޯޓް ސްޓާފް 1

ރޭންކް 

އެސް އެސް 1

މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %20 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ލިބޭނެ.

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ލިބޭނެ.

މުސާރަ

3100.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު 1000.00 ރުފިޔާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނާއި ރަށް

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން، އިންޓަވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް / އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

- ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރޭ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން.

- ކޯޓުގެ ވެރީން އަންގަވާ ރަސްމީ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން.

 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ލިޔުންތައް

- ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (މި ފޯމް، މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ  ވެބްސައިޓް: www.justice.gov.mv އިން ލިބެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

- އައިޑީކާޑު ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު)

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ) އަސްލުކޮޕީ

ސުންގަޑި

2014 ނޮވެންބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00

ނޯޓް: މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރާއި 55 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށެވެ.

19 މުޙައްރަމް 1436

12 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ