އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

 

A0B4573 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

ވީމާ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 23 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

16 މުޙައްރަމް 1436 

09 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ