ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

1 ބޭނުންވާ އަދަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   މަޤާމު
އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1  (ރޭންކް: ޖީ.އެސް. 3) މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން
* ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %20، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ލިބޭނެ. އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
* އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ލިބޭނެ.
މަހަކު -/1500 ރުފިޔާ ސާރވިސް އެލަވަންސް -/4465 ރުފިޔާ މުސާރަ
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނާއި ރަށް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، 

1. ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން ދެމާއްދާއިން ދަށްވެގެން " ޑީ " ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސުކޫލު ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  'ސީ' ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

* ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ތައްޔާރުކުރުން. 

* ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކޮށް ޗިޓު ތައްޔާރުކުރުން.

* ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާ މީހުންގެ ޖޫރިމަނާ ޗިޓު ތައްޔާރުކޮށް، ޗިޓު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން.

* ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެ މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރުން.

* ކޯޓު ހުޅުވަންޖެހޭ ގަޑިތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް ކޯޓު ހުޅުވައި، ކޯޓު ބަންދުކުރުން.

* ކޯޓުގެ އިސްވެރިއަކު ހަވާލުކުރާ ރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރުން.

* ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބާއި މިނޫނަސް މިފަދަ އެހެނިހެން ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.

* ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

* ފައިސާއާބެހޭ އަދި އިދާރީ ކަންކަމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

* ޝަރީޢަތާ ގުޅޭ އެންމެހައި ފޮތްތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

* ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މިފޯމު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުތަކުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް: www.justice.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

* އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)

* ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ (އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ) އަސްލުކޮޕީ

* ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ، އެވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް އެތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ލިޔުމެއް.

* ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ

* ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު)

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ލިޔުންތައް
05 ނޮވެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 14:00 ސުންގަޑި
މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރާއި 55 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށެވެ. ނޯޓް
03 މުޙައްރަމް 1436
27 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ