ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯ ވެހިކަލް ގަރާޖުގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ ވެހިކަލް ގަރާޖުގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 2014 ނޮވެންބަރު 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފްކުއާޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 ނޮވެންބަރު 05 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފްކުއާޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަންވާނެއެވެ.
30 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ