ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯ ނޫފަހި، ޤައުމީ 39 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2014

އެސްޓީއޯ ނޫފަހި, ޤައުމީ 39 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް, 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 16 އިން 22 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު 20 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: އެސްޓީއޯ ނޫފަހި 39 ވަނަ ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް

މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ: އެސްޓީއޯ ނޫފަހި

މުބާރާތް އޮންނާނެ ތާރީޚު: 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 16 ން 22

މުބާރާތުގެ ފޯމު ދޫކުރުން: 20 އޮކްޓޫބަރު 2014

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު: 05 ނޮވެންބަރު 2014 ގެ 15:00

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

15 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ