ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ

ވަޒީފާގެ ދާއިރާ:

އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި އިތުރުގަޑީގެފައިސާ:  

-/10,150 ރ. އާއި -/20,000ރ. އާ ދެމެދު.

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ފަސްޓް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ދާއިރާގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

  • ސިސްޓަމް އެނަލައިޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، އެފަދަ ކަރުދާސްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ލަފާއެރުވާއި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ހުށަހެޅުމާއި މިނޫވެސް މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
  • ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން،
  • ސިސްޓަމް ފަރުމާކުރުމަށް ކުރެވިފައި ހުރި ޑިޒައިންތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ސިސްޓަމް ފަރުމާކުރުން،
  • ސިސްޓަމް ޓެސްޓްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ޓެސްޓްގެ އަލީގައި ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން އަދި ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން،
  • ސިސްޓަމް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތައް ކުރުން، މީގެ ތެރޭގައި ސިސްޓަމް ހޯސްޓްކުރުމާއި މެނުއަލް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ކަމާގުޅޭ ޓްރޭނިންގ ރާވައި ހިންގުން،
  • ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން،
  • މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ދާއިރާައާ ގުޅުންހުރި ކުންފުންޏަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީވުން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ރާވައި ހިންގައި ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން.

ވަޒީފާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު:

30 އޮކްޓޫބަރު 2014 ދުވަހުގެ 15:00 ގެކުރިން

މިވަޒީފާއަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާއެކެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ 1 އަހަރު ހަމަވުމުން ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ނެންގެވުމަށްފަހު، ފުރިހަމަކުރައްވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކާއި، އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކުރި ވަޒީފާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ލިޔުން، ސީ.ވީ އަދި އައި.ޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް 30 އޮކްޓޫބަރު 2014ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.stelco.com.mv އިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އިންޓަވިއުކުރެވޭނީ ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެވެ. އަދި މި ކުންފުނިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

27 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

21 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ